Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 01.02.2023 do 07.02.2023

Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i  podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w sprawie poddanej konsultacji

Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie powiatu iławskiego.

Podstawa prawna

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych § 8 regulaminu konsultacji z Radą działalności Pożytku Publicznego Powiatu iławskiego organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na ternie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.

Forma konsultacji

Uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały proszę składać we wskazanym terminie w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@powiat-ilawski.pl

Opis konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza sięw sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie powiatu iławskiego.

 

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 01.02.2023 do 07.02.2023


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 01.02.2023
do 07.02.2023


Podziel się