Regulamin serwisu

Załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2018
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 marca 2018 r.

  

Regulamin konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego

 

§1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Iławski;
 3. Radzie Powiatu i Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Iławskiego
  i Zarząd Powiatu Iławskiego
 4. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. Radzie Działalności – należy przez to rozumieć Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego;

 

§2

 1. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności w formie konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu
  i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych
  w ustawie, jeżeli projekt aktu prawa miejscowego dotyczy dziedzin działalności statutowej tych organizacji.

§3

 1. Zarząd Powiatu określa cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia, oraz osobę odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
 2. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, której statutowej działalności dotyczy akt, by zapewnić jak najszerszy udział organizacji pozarządowych w konsultacjach.

§4

 1. [1]Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń
  w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, nie później niż w dniu rozpoczęcia konsultacji.
 2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
 3. przedmiot konsultacji;
 4. termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
 5. formę oraz sposób przeprowadzenia konsultacji;
 6. miejsce konsultacji.
 7. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.
 8. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§5

 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się co najmniej w jednej z następujących form:
 2. przekazanie do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego,
 3. otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
 4. udostępnienie projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków, uwag.
 5. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji sporządza protokół zawierający informacje o przedmiocie, terminie i opiniach lub uwagach zaprezentowanych w trakcie konsultacji oraz wykaz organizacji biorących udział w konsultacjach.

§6

Konsultacje w formie określonej w § 5 ust. 1 lit. a) przeprowadzane są następująco:

 1. [2]Zarząd Powiatu przekazuje pisemnie Radzie Działalności projekt aktu prawa miejscowego, przy czym w formie tej nie ma zastosowania tryb informowania o prowadzonych konsultacjach określony w § 4,
 2. Rada Działalności może w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zgłosić uwagi lub propozycje zmian do projektu,
 3. nieprzedstawienie uwag lub propozycji zmian w terminie wskazanym w ust. 2 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia,
 4. informacja o ewentualnym zakresie zmian bądź ich nieuwzględnieniu przez Zarząd Powiatu w projekcie aktu prawa miejscowego przekazana zostaje pisemnie Radzie Działalności oraz upublicznia w sposób określony w § 9 ust. 2.

§7

Konsultacje w formie określonej w § 5 ust. 1 lit. b) przeprowadzane są następująco:

 1. informacja o konsultacjach przekazywana jest zgodnie z trybem określonym w § 4,
 2. organizacja pozarządowa uczestnicząca w spotkaniu jest zobowiązana wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt aktu prawa miejscowego obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji,
 3. ze spotkania osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji sporządza protokół zawierający stanowiska jego uczestników co do projektu aktu prawa miejscowego podlegającego konsultacjom, załącznikiem do protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest lista obecności uczestników spotkania.

§8

Konsultacje w formie określonej w § 5 ust. 1 lit. c) przeprowadzane są następująco:

 1. informacja o konsultacjach przekazywana jest zgodnie z trybem określonym w § 4,
 2. projekt aktu prawa miejscowego na okres 7 dni zostaje udostępniony poprzez wyłożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Iławskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. organizacje pozarządowe mogą, w terminie wyznaczonym na wyłożenie projektu, zgłaszać uwagi i propozycje zmian. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt aktu prawa miejscowego obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.

§ 9

 1. Po zakończeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Zarządowi Powiatu opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym akcie prawnym.
 2. Po przeprowadzeniu przez Zarząd Powiatu analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków wraz z ewentualnie zmienionym projektem aktu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach oprócz upublicznienia określonego w ust. 2, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Powiatu.
 4. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na merytoryczną treść aktu Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w uzasadnieniu do projektów uchwał podlegających konsultacji.

§10

 1. Konsultacje przeprowadzone zgodnie z trybem wskazanym w niniejszym Regulaminie uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach. Konsultacje uważa się za przeprowadzone także w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności uprawnionych organizacji w toku konsultacji.
 2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Powiatu.

 

[1] W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/247/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 2562), który wszedł
w życie z dniem 17 czerwca 2017 r.

[2] W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 Uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem
17 czerwca 2017  r.