Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg powiatowych.

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 01.09.2022 do 08.09.2022

Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i  podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 239 ze zm.) w sprawie poddanej konsultacji.

Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg powiatowych

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na ternie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych § 8 regulaminu konsultacji z Radą działalności Pożytku Publicznego Powiatu iławskiego organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego. Sugestie proszę składać pisemnie w sekretariacie (p.115) Starostwa Powiatowego w Iławie (ul. gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława) lub drogą elektroniczną na adres: pzd@powiat-ilawski.pl

Opis konsultacji

 

 

Projekt  uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg powiatowych.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 01.09.2022 do 08.09.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 01.09.2022
do 08.09.2022


Podziel się