Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 29.09.2022 do 05.10.2022

Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.

Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023.

Jednostka odpowiedzialna

Informacji udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Monika Kłosowska (pok. 113), tel. 89/649 08 48.

Podstawa prawna

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.

Forma konsultacji

Sugestie proszę składać pisemnie w Sekretariacie (p.115) Starostwa Powiatowego w Iławie lub drogą elektroniczną na adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl.

Opis konsultacji

1. Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacji.

 

2. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin  pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok  2023

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 29.09.2022 do 05.10.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 29.09.2022
do 05.10.2022


Podziel się