Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 13.09.2022 do 19.09.2022

Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i  podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski.

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na ternie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzone będą w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, pokój 116), zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu Iławskiego (www.powiat-ilawski.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe uwag i propozycji zmian.
Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie:
- do 19 września 2022 r. do godz. 15.15 w przypadku osobistego dostarczenia do Starostwa
Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława,
- do 19 września 2022 r. w przypadku złożenia w placówce pocztowej (decyduje data nadania)
na adres:
Zarząd Powiatu Iławskiego
ul. Gen. Wł. Andersa 2a
14-200 Iława

Opis konsultacji

 

 

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 13.09.2022 do 19.09.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 13.09.2022
do 19.09.2022


Podziel się