Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 08.09.2022 do 15.09.2022

Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.

Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2023.

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału konsultacjach.

Projekt Uchwały wraz z załącznikami do pobrania.

Informacji udziela Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Maria Jaworska (pok. 112) tel. 89/649 07 20.

Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Sugestie proszę składać na piśmie, faxem na numer 89/649-07-05 lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-ilawski.pl.

Opis konsultacji

 

 

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2023.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 08.09.2022 do 15.09.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 08.09.2022
do 15.09.2022


Podziel się