Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 09.06.2022 do 15.06.2022

Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.

Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Kto może wziąć udział?

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, jeżeli projekt aktu prawa miejscowego dotyczy dziedzin działalności statutowej tych organizacji na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt przedmiotowej uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzone będą w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, pokój 121), zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu Iławskiego (www.powiat-ilawski.pl) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, a także na tablicy ogłoszeń
w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe uwag
i propozycji zmian.
Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie:
- do 15 czerwca 2022 r. do godz. 15.15 w przypadku osobistego dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława,
- do 15 czerwca 2022 r. w przypadku złożenia w placówce pocztowej (decyduje data nadania)
na adres:
Zarząd Powiatu Iławskiego
ul. Gen. Wł. Andersa 2a
14-200 Iława

Opis konsultacji

 

 

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 09.06.2022 do 15.06.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 09.06.2022
do 15.06.2022


Podziel się